Faktury - najistotniejsze dane

image

Zamiarem wystawiania faktur VAT jest ewidencja sprzedaży, od jakich naliczane są podatki od towarów i usług. Zarazem nie każdy właściciel firmy jest zobligowany do płacenia podatku VAT, gdyż przysługują im prawne zwolnienia. W takim razie jaki jest problem z fakturowaniem? Czy można rejestrować transakcje w inny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Gdy nabywcą jest inne przedsiębiorstwo, podatnicy wyłączeni z VAT muszą fakturować. Jeżeli konsument jest osobą prywatną, faktura zostanie wystawiona na jego żądanie. W przeciwnym wypadku do udokumentowania zawartej transakcji należy użyć paragonu. Faktury VAT dla podatników ustawowo zwolnionych z podatku zgodnie z articlescad.com/oprogramowanie-do-wystawiania-faktur-vat-z-magazynem-nieodzowne-narz-dzie-przy-zarz-dzan-270044.html prawem zawierają:

prawo, na podstawie której podatnikowi przysługuje zwolnienie z VAT,

prawo, na podstawie których konkretna dostawa towarów lub usług korzysta ze zwolnienia,

ustawa dyrektywy zwalniająca z opodatkowania konkretną dostawę towarów.

Normy te nie dotyczą sytuacji, w której podatnik jest wyłączony z VAT zważywszy na na charakter prowadzonej działalności. Innymi słowy, że sprzedaje on towary ewentualnie usługi, które prawnie są zwolnione z opodatkowania. Faktura bez VAT nie obejmuje też informacji o tym, iż podatnik jest zwolniony z podatku VAT z przyczyny iż nie przewyższył on limitu wartości sprzedaży, jaki aktualnie wynosi 200 tysięcy PLN. Innymi słowy, jeżeli dana firma korzysta z indywidualnego zwolnienia z VAT, nie musi sygnalizować o tym swoich partnerów. Pozostałe elementy, jakie nie muszą znajdować się na fakturze bez VAT to:

numer NIP,

numer VAT-UE,

kwota podatku,

stawka podatku.

Co musi zawierać faktura?

Fakturowanie w przypadku podatników zwolnionych z VAT wygląda niemalże identycznie, jak w przypadku aktywnych podatników VAT. De facto mało jest elementów, jakich faktura bez VAT nie zawiera bądź które,w odróżnieniu do stereotypowej faktury, obejmować musi. Prawo o podatku od towarów i usług przejrzyście wyznacza dodatkowo, jakie czynniki muszą znaleźć się przymusowo na każdej fakturze. Należą do nich:

data spisania faktury,

numer faktury,

data przeprowadzenia dostawy artykułu lub zrealizowania usługi,

nazwa nabywcy,

nazwę towaru lub usługi,

liczbę artykułów/obręb usług,

opłatę jednostkową,

cena towarów lub usług.

Co istotne, błędne wystawienie faktury z przeoczeniem elementów wymaganych ustawowo wymaga wystawienia faktury korygującej obojętnie, czy dostawa towarów lub usług czy też podatnik stosuje zwolnienie z VAT.

Istotne informacje i terminy

Faktura VAT oraz faktura bez VAT, co do zasady, powinna zostać wystawiona przez podmiot, który realizuje dostawy towaru ewentualnie usługi. Niekiedy jednakże fakturę może wystawić nabywca bądź firma autoryzowana przez sprzedawcę. Powinno się również pamiętać o terminach wystawiania faktur, które wskazane są w ustawie o podatku od produktów i usług. I w istocie faktura bez VAT musi być wystawiona do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim zrealizowano transakcję. Dokument wolno wystawić zarówno w formie standardowej, jak i elektronicznej - w tym przypadku na dokumencie nie będzie widniał podpis wystawcy, co nie sprawia nieważności faktury. W sytuacji osób prywatnych zawierane transakcje rejestrowane są z wykorzystaniem paragonów, stąd nie obowiązuje termin 15-go dnia następnego miesiąca na wystawienie faktury. Lecz każdy właściciel firmy jest zobligowany wystawić fakturę na życzenie klienta. Warto pomnieć, że faktura dla osoby prywatnej obejmuje takie same składniki, jak faktura dla firm.